loaderBlue

0%

loaderWhite

0%

Մենք օգտագործում ենք cookie ֆայլերը ձեզ առավելագույն հարմարավետություն ապահովելու համար:

Եթե դուք շարունակեք օգտվել այս կայքից, մենք կհամարենք, որ դուք գոհ եք մեր Գաղտնիության քաղաքականությունից: Գաղտնիության քաղաքականություն

Ընդունել
Thank you for your submission, we will contact you shortly

KHACHATURIAN INTERNATIONAL COMPETITION
Violin 2024 - Application Form

1 - Personal Details

PERSONAL DETAILS

BIRTH DETAILS

COUNTRY THAT THE APPLICANT REPRESENTS

2 - Contact Details

CONTACT DETAILS

POST ADDRESS

3 - Music Studies

MUSIC STUDIES

-
ADD

4 - Awards and prizes in INTERNATIONAL COMPETITIONS

INTERNATIONAL COMPETITIONS

5 - Primary Audition Video Recording

PRIMARY AUDITION

Please click the “Add” button before going to the next stage.

6 - Program

1st Round - Program2nd Round - Program

3rd Round - Program

7 - Documents

DOCUMENTS

add ADD BIOGRAPHY

8 - Accept & submit

ACCEPT & SUBMIT