loaderBlue

0%

loaderWhite

0%

Մենք օգտագործում ենք cookie ֆայլերը ձեզ առավելագույն հարմարավետություն ապահովելու համար:

Եթե դուք շարունակեք օգտվել այս կայքից, մենք կհամարենք, որ դուք գոհ եք մեր Գաղտնիության քաղաքականությունից: Գաղտնիության քաղաքականություն

Ընդունել
Thank you for your submission, we will contact you shortly

KHACHATURIAN INTERNATIONAL COMPETITION
Piano 2023 - Application Form

1 - Personal Details

PERSONAL DETAILS

BIRTH DETAILS

COUNTRY THAT THE APPLICANT REPRESENTS

2 - Contact Details

CONTACT DETAILS

POST ADDRESS

3 - Music Studies

MUSIC STUDIES

-
ADD

4 - Awards and prizes in INTERNATIONAL COMPETITIONS

INTERNATIONAL COMPETITIONS

5 - Primary Audition Video Recording

PRIMARY AUDITION

Please click the “Add” button before going to the next stage.

6 - Program

1st Round - Program

2nd Round - Program

3rd Round - Program

7 - Documents

DOCUMENTS

add ADD BIOGRAPHY
add ADD ARTICLE

8 - Payment/Application fee

Payment/Application fee

A participation fee of €50 is set for the participation in the Competition. The participation fee is not subject to reimbursement. For Online Payment participants should, clearly indicating their names and the phrase “Fee for participation in the 2023 Khachaturian international competition” in the Purpose of Payment field*.
*Please note, that in case the competition is cancelled caused by any force majeure circumstance, a non-refundable fee up to €25 may be incurred.

9 - Accept & submit

ACCEPT & SUBMIT